Privacybeleid

Privacybeleid

Interleuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of ‘GDPR’).

 

Wie zijn wij?

Interleuven is een 'Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging' conform het decreet.
Een intergemeentelijke samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer gemeenten en OCMW's, die over rechtspersoonlijkheid beschikt, evenals over eigen bestuursorganen. Ze wordt opgericht en bestuurd op grond van statuten die op vrijwillige basis tussen de betrokken gemeenten worden overeengekomen.

Specifiek voor het digitaal loket kinderopvang kreeg Interleuven de opdracht een softwareapplicatie te ontwikkelen dat deel kan uitmaken van een lokaal loket kinderopvang, dat een neutraal informatie- en ondersteuningspunt is voor ouders die vragen hebben rond kinderopvang.

 

Hoe komen mijn persoonsgegevens in de softwareapplicatie van het loket kinderopvang?

(Toekomstige) ouders registreren volgende persoonsgegevens vooraleer de aanvraag voor kinderopvang gestart kan worden.

Gegevens van de ouder(s):

 • voornaam
 • familienaam
 • nationaliteit
 • rijksregisternummer (voor belg) (niet zichtbaar voor gebruikers van het platform; is enkel ter controle van unieke opvangvraag)
 • thuistaal
 • contactgegevens (adres, telefoon, email)
 • werksituatie
 • opleidingsniveau
 • gezamenlijk belastbaar inkomen boven of onder bepaald grens
 • gezinssituatie (eenouder- of tweeoudergezin)
 • relatie met het kind (ouder, pleegouder, andere)

Gegevens van (ongeboren) kind(eren):

 • voornaam
 • roepnaam
 • familienaam
 • (vermoedelijke) geboortedatum,
 • rijksregisternummer indien reeds geboren (niet zichtbaar voor gebruikers van het platform; is enkel ter controle van unieke opvangvraag)

Voor ouders die zelf de aanvraag niet kunnen indienen, is er een netwerk van toeleiders die hen daarin kan ondersteunen. Deze toeleiders geven nooit informatie door zonder de expliciete toestemming van ouders.

Ouders hebben via hun dashboard steeds toegang tot hun gegevens en kunnen deze steeds wijzigen.

 

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze kregen, met name het verwerken van de aanvraag voor kinderopvang. De door de ouder gekozen opvanginitiatieven gebruiken de ingevoerde persoonsgegevens om de aanvraag voor kinderopvang te behandelen en te beantwoorden. De gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de aanvraag van de ouder op een adequate manier te kunnen behandelen (volgens de wettelijke voorrangscriteria en het voorrangsbeleid van het initiatief).

Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met het lokaal loket kinderopvang.

 

Waarom worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking is onder andere noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust door het decreet van 20 april 2012 over kinderopvang van baby's en peuters en wijzigingsdecreten. Daarnaast is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand na je inschrijving voor de door ons aangeboden dienst.

 

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

 • Beheerders van het digitaal loket kinderopvang 
  Zij hebben lees- en schrijfrechten tot jouw persoonsgegevens om jou op een adequate manier te ondersteunen in jouw zoektocht naar kinderopvang. Zij hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekent om de privacygevoelige gegevens ten allen tijde vertrouwelijk te behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
   
 • Softwareontwikkelaar
  Tactics BVBA is de softwareontwikkelaar die het pakket voor Interleuven bouwde en ondersteunt bij het up to date houden van het platform via updates, patches en bugfixes.
   
 • Loketmedewerkers
  Zij hebben lees- en schrijfrechten tot bepaalde persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, lijst met voorkeurinitiatieven), indien je woonplaats of voorkeursinitiatief binnen het werkingsgebied van het lokaal loket ligt, om jou op een adequate manier te ondersteunen in jouw zoektocht.
 • Opvanginitiatieven
  De door jou geselecteerd opvanginitiatieven, hebben lees- en schrijfrechten tot jouw persoonsgegevens, en tot de gegevens van jouw kinderen indien de opvangaanvraag nog bij hen open staat, jou kind of kinderen ingeschreven zijn of waren (zie volgend punt voor de bewaartermijnen). Hierop bestaan twee uitzonderingen:
 1. Jouw persoonsgegevens komen terecht bij alle opvanginitiatieven in jou gemeente of de gemeente(n) van de opvanginitiatieven waar je een aanvraag hebt gedaan,  indien je opvangvraag 60 dagen voor de gewenste startdatum nog niet is ingevuld (en op de noodlijst terechtkwam).  Van zodra jouw opvangvraag positief beantwoord werd door een initiatief, verdwijnt dit dossier van de noodlijst, en heeft enkel het  initiatief(ven) waar je inschreven bent, lees- en schrijfrechten tot  jouw gegevens.
 2. Medewerkers van de diensten ‘thuisopvang zieke kinderen’ in Leuven. Om administratieve redenen (het opmaken van de facturen), kunnen zij in de database de kinderen opzoeken die van hun diensten gebruik gemaakt hebben. Zij hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekend met VZW Kinderopvang Leuven om de privacy te waarborgen.

We sluiten een verwerkersovereenkomst met organisaties die via het platform jouw gegevens verwerken. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Interleuven blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om jouw gegevens door te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie, fiscus). Wij zullen deze gegevens alleen afgeven wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Daarna worden persoonsgegevens losgekoppeld van het dossier en geanonimiseerd, zodat trends voor kinderopvang onderzocht kunnen worden. 

Volgende categorieën en termijnen kunnen onderscheiden worden:

 • Persoonsgebonden informatie van de aanvrager en indien van toepassing partner
  • (voornaam
  • familienaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • rijksregisternummer
  • geboorteplaats
  • werksituatie
  • opleiding

Deze worden geanonimiseerd 5 jaar na de einddatum van de inschrijving of de aanvraag indien er geen inschrijving was.

 • Persoonsgebonden informatie kinderen
  • voornaam
  • familienaam
  • rijksregisternummer

Deze worden na 5 jaar geanonimiseerd

 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken of aan te passen via uw individuele profiel op www.kinderopvanginmijnbuurt.be.
Op aanvraag kunnen gegevens beperkt verwijderd worden, of kan een kopie van de gegevens opgevraagd worden. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

Omwille van wettelijke bewaartermijnen, kan er in bepaalde gevallen niet of slechts gedeeltelijk ingegaan worden op de vraag om vergeten te worden.

 

Welke cookies gebruikt kinderopvanginmijnbuurt.be?

Kinderopvanginmijnbuurt.be gebruikt cookies om de website te analyseren, verbeteren en goed te laten werken. De website kan niet werken zonder cookies. Bij je eerste bezoek aan www.kinderopvanginmijnbuurt.be krijg je een cookiemelding.

Een cookie is een klein tekstbestand dat jouw browser bewaart als je op kinderopvanginmijnbuurt.be surft. Andere pagina's op deze website kunnen die informatie in het bestandje opvragen. Zo onthouden we bijvoorbeeld of je cookies accepteerde. Anders zou je altijd opnieuw de vraag krijgen om cookies te accepteren of te weigeren.

Volgende cookies worden gebruikt op de website;

 • Een sessie-cookie waarin de sessie-ID bijgehouden wordt
 • Een communicatie-cookie waarin de user-Id en of de user al dan niet ingelogd is, wordt bijgehouden.

Beide cookies worden verwijderd wanneer de sessie verwijderd wordt

Op volgende plaatsen worden cookies geplaatst:

 • Zoekfilters:
  Bij het gebruik van de website worden gegevens bijgehouden die werden ingegeven bij het zoeken doorheen opvanglocaties en last minute plaatsen in functie van het gebruiksgemak.
   
 • Website:
  Bij het inloggen en  invullen van de opvangvraag worden gegevens opgeslagen om het gebruik van het platform te ondersteunen.

 

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan om onze privacyverklaring op regelmatige basis te consulteren.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Alle gegevens worden beveiligd met de modernste technieken. Op regelmatige basis worden audits uitgevoerd en nemen we indien nodig passende maatregelen. Indien je hierover bezorgdheden hebt, kan je steeds contact opnemen met ons (zien contactgegevens onderaan).

 

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
 • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene)
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij kinderopvanginmijnbuurt.be een datalek is? Meld het ons.

 

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons.
Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens kan je je wenden tot: 

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
+32 (0)2 553 50 47
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie
contact<AT>toezichtcommissie.be

 

Vragen?

Interleuven - Regionale samenwerking
Digitaal loket kinderopvang
+32 (0)16 28 42 66
info@kinderopvanginmijnbuurt.be

 

Deze privacyverklaring is het laatste aangepast op:  06/12/2019